Giáo Dục

1000 Đề thi học kì 2 lớp 1 năm 2021 Tải nhiều

1000 Đề thi học kì 2 lớp 1 năm 2021 Tải nhiều là đề kiểm tra học kì 2 lớp 1 các môn của 05 bộ sách mới được soạn theo đúng quy định, nhằm giúp quý thầy cô và các vị phụ huynh có thêm tài liệu hướng dẫn các bé ôn tập và củng cố kiến thức hiệu quả. Mời quý thầy cô, các vị phụ huynh và các em học sinh cùng tham khảo những đề thi học kì 2 lớp 1.

I. Đề thi học kì 2 lớp 1 Tải nhiều

 • Bộ 84 đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 1
 • Bộ 65 đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Việt Hay chọn lọc
 • 63 đề thi cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2020 – 2021
 • Đề ôn tập Toán học kì II lớp 1
 • 3 Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2020 – 2021
 • Bộ 08 đề thi học kì 2 lớp 1 sách Cánh Diều năm học 2020 – 2021 – Đầy đủ các môn
 • Bộ 08 đề thi học kì 2 lớp 1 sách Kết nối năm học 2020 – 2021 – Đầy đủ các môn
 • Bộ 10 đề thi học kì 2 lớp 1 sách Chân trời năm học 2020 – 2021 – Đầy đủ các môn
 • Bộ đề ôn tập học kì 2 lớp 1 năm 2021

II. Đề thi học kì 2 lớp 1 sách Cánh Diều

1. Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều

 • Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2020 – 2021 Đề số 1
 • Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2020 – 2021 Đề số 2
 • Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2020 – 2021 Đề số 3
 • Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2020 – 2021 Đề số 4
 • Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2020 – 2021 Đề số 5
 • Bộ đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2020 – 2021

2. Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Cánh Diều

 • Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Cánh Diều năm 2020-2021 theo Thông tư 27
 • Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Cánh Diều năm 2020-2021 theo Thông tư 27 – Đề 2
 • Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Cánh Diều năm 2020-2021 theo Thông tư 27 – Đề 3

3. Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Cánh Diều

 • Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Cánh Diều năm 2021 – Đề 1
 • Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Cánh Diều năm 2021 – Đề 2

III. Đề thi học kì 2 lớp 1 sách Chân trời

1. Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời

 • Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học 2020 – 2021 Đề số 1
 • Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học 2020 – 2021 Đề số 2
 • Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học 2020 – 2021 Đề số 3
 • Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học 2020 – 2021 Đề số 4
 • Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học 2020 – 2021 Đề số 5
 • Bộ đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học 2020 – 2021

2. Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Chân trời

 • Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Chân trời sáng tạo năm 2020-2021 theo Thông tư 27
 • Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Chân trời sáng tạo năm 2020-2021 theo Thông tư 27 – Đề 2
 • Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Chân trời sáng tạo năm 2020-2021 theo Thông tư 27 – Đề 3

3. Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Chân trời

 • Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Chân trời sáng tạo năm 2021 – Đề 1
 • Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Chân trời sáng tạo năm 2021 – Đề 2

IV. Đề thi học kì 2 lớp 1 sách Kết nối

1. Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Kết nối

 • Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2020 – 2021 Đề số 1
 • Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2020 – 2021 Đề số 2
 • Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2020 – 2021 Đề số 3
 • Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2020 – 2021 Đề số 4
 • Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2020 – 2021 Đề số 5
 • Bộ đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2020 – 2021

2. Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Kết nối

 • Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Kết nối tri thức năm 2020-2021 theo Thông tư 27
 • Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Kết nối tri thức năm 2020-2021 theo Thông tư 27 – Đề 2
 • Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Kết nối tri thức năm 2020-2021 theo Thông tư 27 – Đề 3

3. Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Kết nối

 • Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021 số 1
 • Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021 số 2

>>> Xem thêm: Bộ 29 đề thi học kì 2 lớp 1 năm 2020 – 2021 theo Thông tư 27 – Tất cả các môn (05 bộ sách mới)

V. Đề thi học kì 2 lớp 1 Hay chọn lọc

 • Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán theo Thông tư 27 năm 2020 – 2021
 • Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Việt theo Thông tư 27 năm 2020 – 2021
 • Bộ đề thi học kì 2 lớp 1 năm 2020 – 2021 theo Thông tư 27

VI. Đề thi học kì 2 lớp 1 năm 2019 – 2020

1. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2019-2020

 • Đề thi cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2019 – 2020 – Đề 1
 • Đề thi cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2019 – 2020 – Đề 2
 • Đề thi cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2019 – 2020 – Đề 3
 • Đề thi cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2019 – 2020 – Đề 4
 • Đề thi cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2019 – 2020 – Đề 5
 • 05 đề thi cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2019 – 2020

2. Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2019-2020

 • Đề thi cuối học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2019 – 2020 – Đề 1
 • Đề thi cuối học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2019 – 2020 – Đề 2
 • Đề thi cuối học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2019 – 2020 – Đề 3
 • Bộ đề thi cuối học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2019 – 2020 (04 đề)

VII. Đề thi học kì 2 lớp 1 năm 2018 – 2019

1. Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2018 – 2019

 • Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán năm học 2018 – 2019 – Đề 1
 • Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán năm học 2018 – 2019 – Đề 2
 • Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán năm học 2018 – 2019 – Đề 3
 • Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán năm học 2018 – 2019 – Đề 4
 • Bộ đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán năm học 2018 – 2019

2. Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2018 – 2019

 • Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Việt năm học 2018 – 2019
 • Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Việt năm học 2018 – 2019 – Đề 2
 • Bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 1 năm học 2018 – 2019 theo Thông tư 22

Ngoài 1000 Đề thi học kì 2 lớp 1 năm 2021 Tải nhiều trên, các em học sinh lớp 1 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 1 hay đề thi học kì 2 lớp 1 mà website.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Tiếng Việt lớp 1, Tiếng Anh lớp 1, Toán lớp 1 hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button