Giáo Dục

Bài tập câu chẻ lớp 11

Bài tập câu chẻ lớp 11 có đáp án

Bài tập câu chẻ lớp 11 do website.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong Tiếng Anh 11  về Cleft sentences mới đi kèm đáp án. Mời các em tham khảo các bài sau đây.

Xem thêm: Bài tập Unit 2 lớp 11: Relationships số 1 MỚI

Bài tập câu chẻ lớp 11

Bản quyền thuộc về website nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Lý thuyết câu chẻ – Cleft sentence với “It”

– Cấu trúc

It + to be (is/ was) + emphasized word/ phrase (từ/ cụm từ được nhấn mạnh) + that/who + V

– Chú ý: Các đại từ who, which có thể được dùng để thay thế cho “that”. When và where cũng có thể được sử dụng (informal English), nhưng how và why thì không thể thay thế cho “that” trong câu chẻ.

II. Bài tập luyện tập câu chẻ

Exercise 1: Rewrite each sentence to emphasize the underlined phrase

1. Mr David saw that I could also take part in the contest.

It _______________________________________.

2. I didn’t invite them.

It _______________________________________.

3. I began to think about everything at that moment.

It _______________________________________.

4. His attitude towards other people really annoys me.

It _______________________________________.

5. I didn’t decide to postpone the match.

It _______________________________________.

6. The candidates didn’t start the trouble.

It _______________________________________.

Exercise 2: Rewrite each sentence to emphasize the underlined phrase, starting with It was… Look carefully at the underlined words in the last two questions.

1. He first heard about it from Mary.

2. She got the job because she was the best qualified.

3. Mike first met Jenny when they were both studying in London.

4. I only realized who he was when he started speaking.

5. I didn’t hear about it until yesterday.

Exercise 3: Reorder the words to make complete sentences.

1. It/ he/ his/ that/ changed/ father’s/ a/ after/ was/ death / lot./ himself

______________________________________________

2. going/ to/ am/ I/ the / Tokyo/ that/ in / It/ is/ holiday./ spend

______________________________________________

3. USA/ 2008/ got/It/ the / married./ in/ settled/ down/ he/ was/ that/ in/ and

______________________________________________

4. that/ It/ mom/ was/ their/ gave / on/ wedding / anniversary / dad/ diamond/ ring./ my/ my/ a

______________________________________________

5. some/ It/ in / boyfriend/ me/ took / beautiful/ photos/ my/ was / who/ for/ Japan.

______________________________________________

III. Đáp án bài tập luyện tập câu chẻ

Exercise 1: Rewrite each sentence to emphasize the underlined phrase

1. It was Mr David that/ who saw that I could also take part in the contest.

2. It wasn’t I who/ It wasn’t me that invited them.

3. It was at that moment that I began to think about everything.

4. It is his attitude towards other people that really annoys me.

5. It wasn’t I who/ It wasn’t me that decided to postpone the match.

6. It wasn’t the candidates who/ that started the trouble.

Exercise 2: Rewrite each sentence to emphasize the underlined phrase, starting with It was… Look carefully at the underlined words in the last two questions.

1. It was from Mary that he first heard about it.

2. It was because she was the best qualified that she got the job.

3. It was when they were both studying in London that Mike first met Jenny.

4. It was only when he started speaking that I realized who he was.

5. It wasn’t until yesterday that I heard about it.

Exercise 3: Reorder the words to make complete sentences.

1. It was after his father’s death that he changed himself a lot.

2. It is in Tokyo that I am going to spend the holiday.

3. It was in 2008 that he settled down in the USA and got married.

4. It was on their wedding anniversary that my dad have my mom a diamond ring.

5. It was my boyfriend who took some beautiful photos for me in Japan.

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 11 Unit 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 11 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 11 và Ngữ Văn lớp 11.

Trên đây website.com đã giới thiệu Bài tập câu chẻ lớp 11. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 11 hay như Bài tập tiếng Anh lớp 11 Unit 2 mới: Relationships, Bài tập Tiếng Anh lớp 11 Unit 2: Relationship nâng cao,…. được cập nhật liên tục trên website.com.

Ngoài ra, website.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 11. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button