Giáo Dục

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 1

Ôn hè môn Tiếng Anh lớp 1 lên 2

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 1 được website biên soạn bao gồm bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 1 dành cho các em học sinh lớp 1 luyện tập, cùng cố lại kiến thức, nhằm chuẩn bị nền tảng vững chắc khi lên lớp 2, chuẩn bị kiến thức cho năm học mới.

Xem thêm: Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Anh – Đề 7

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 1 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 1

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận ôn tập hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 1 củng cố kiến thức. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 1 và môn Tiếng Việt 1. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 1

Bản quyền thuộc về website nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Match

1. What’s this?

A. They’re kangaroos

2. How old are you?

B. No. It’s a truck

3. What are they?

C. I’m seven

4. What color is it?

D. It’s a plane

5. Is it a car?

E. It’s pink and white

II/ Look at these picture and complete the words

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 1

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 1

1. B _ a _

2. _ p p _ _

3. _ u _ k

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 1

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 1

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 1

4. M _ n g _

5. W _ t _ e m e _ o n

6. I c _ c _ e a _

III/ Reorder these words to have correct sentences

1. two/ I/ sandwiches/ have/ ./

__________________________________________

2. the/ at/ jelly/ Look/ ./

__________________________________________

3. This/ my/ is/ ball/ T-shirt./ my/ and/

__________________________________________

4. name/ your/ Write/ ./

__________________________________________

5. The/ the/ tub./ is/ in/ bird/

__________________________________________

-The end-

Đáp án bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 1

I/ Match

1. D

2. C

3. A

4. E

5. B

II/ Look at these picture and complete the words

1. Bear

2. Apple

3. Duck

4. Mango

5. watermelon

6. Ice cream

III/ Reorder these words to have correct sentences

1. I have two sandwiches.

2. Look at the jelly.

3. This is my ball and my T-shirt.

4. Write your name.

5. The bird is in the tub.

Trên đây website.com đã giới thiệu Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 1. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 1 hay như Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Anh – Đề 5, Bộ đề ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Anh…. được cập nhật liên tục trên website.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button