Giáo Dục

Bài tập về Linking Verbs lớp 11

Bài tập về Linking Verbs

Bài tập về Linking Verbs lớp 11 do website.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập phổ biến trong Tiếng Anh 11 về Động từ nối – Linking Verbs mới đi kèm đáp án. Mời các em tham khảo các bài sau đây.

Xem thêm: Bài tập câu chẻ lớp 11 MỚI

Bài tập về Linking Verbs lớp 11

Bản quyền thuộc về website nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Lý thuyết động từ nối

1. Định nghĩa

– Động từ nối (Linking verbs) là các động từ dùng để diễn tả trạng thái / bản chất của chủ ngữ thay vì miêu tả hành động của chủ ngữ.

– Phía sau động từ nối là tính từ hoặc danh từ

2. Cấu trúc

S + linking verbs + Complement (Adj/ N)

3. Những động từ nối thường gặp

be (thì, là, ở)

become (trở nên)

remain (vẫn)

stay (vẫn)

appear (dường như)

seem (dường như)

sound (nghe có vẻ)

taste (có vị)

feel (cảm thấy)

look (trông có vẻ)

smell (có mùi)

get (trở nên)

prove (tỏ ra)

grow (trở nên)

turn (trở nên)

II. Bài tập vận dụng

Exercise 1: Underline the linking verb in each sentence.

1. At the hospital, the sick woman’s face turned blue.

2. These potatoes tasted awful.

3. The boy was injured during the soccer match.

4. My parents sounded unhappy after the news.

5. At the park, I feel happy.

Exercise 2: Choose the suitable word to complete each sentence.

1. He is shouting at his friend. He seems very angry/angrily.

2. A: Why do you smell the milk?

B: Because it smells terrible/terribly. You should throw it away.

3. This plan grows quickly/quick if it absorbs enough water.

4. He kept talking and his friends seemed annoyedly/annoyed.

5. The doctor checked my legs carefully/careful to see if there were any injuries.

Exercise 3: Complete the sentences using the given words.

become

appears

sounds

grow

felt

seemed

looks

getting

1. She ______ ______ so beautiful in that white dress.

2. A: What about going to the Italian restaurant?

B: That ___________ great!

3. She wants to _______ a fashion designer like Victoria Beckham in the future.

4. I ______________ painful in my stomach after eating that cake.

5. It ____ _____ interesting that he didn’t like anything except that bowl

6. Teenagers like to make their own choice when they _____________ older.

7. Turn on the fan. It is ________ hotter and hotter.

8. That Super Junior ___________ suddenly at the end of concert makes its fans overjoyed.

III. Đáp án bài tập vận dụng

Exercise 1: Underline the linking verb in each sentence.

1. At the hospital, the sick woman’s face turned blue.

2. These potatoes tasted awful.

3. The boy was injured during the soccer match.

4. My parents sounded unhappy after the news.

5. At the park, I feel happy.

Exercise 2: Choose the suitable word to complete each sentence.

1. He is shouting at his friend. He seems very angry.

2. A: Why do you smell the milk?

B: Because it smells terrible. You should throw it away.

3. This plan grows quickly if it absorbs enough water.

4. He kept talking and his friends seemed annoyed.

5. The doctor checked my legs carefully to see if there were any injuries.

Exercise 3: Complete the sentences using the given words.

1. She ______ looks ______ so beautiful in that white dress.

2. A: What about going to the Italian restaurant?

B: That _____ sounds ______ great!

3. She wants to ____ become ___ a fashion designer like Victoria Beckham in the future.

4. I ______ felt ________ painful in my stomach after eating that cake.

5. It ____ seemed _____ interesting that he didn’t like anything except that bowl

6. Teenagers like to make their own choice when they _______ grow ______ older.

7. Turn on the fan. It is ____ getting ____ hotter and hotter.

8. That Super Junior ______ appears _____ suddenly at the end of concert makes its fans overjoyed.

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 11 Unit 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 11 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 11 và Ngữ Văn lớp 11.

Trên đây website.com đã giới thiệu Bài tập về Linking Verbs lớp 11. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 11 hay như Bài tập tiếng Anh lớp 11 Unit 2 mới: Relationships, Bài tập Tiếng Anh lớp 11 Unit 2: Relationship nâng cao, Bài tập câu chẻ lớp 11…. được cập nhật liên tục trên website.com.

Ngoài ra, website.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 11. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button