Thủ Thuật

Chủ nghĩa Mác Lênin là gì?

Chủ nghĩa Mác – Lênin là một trong những học thuyết lớn và vĩ đại nhất của toàn nhân loại, đóng vai trò quan trọng trên con đường giải phóng giai cấp, giải phóng nhân dân lao động khỏi áp bức, bóc lột, làm thay đổi mạnh mẽ tiến trình lịch sử loài người. Bài viết dưới đây của share-data.top sẽ đem đến cho bạn đọc thông tin về nội dung cơ bản và vai trò quan trọng của Chủ nghĩa Mác – Lênin, mời bạn đọc tham khảo.

Chủ nghĩa Mác – Lênin là gì?

1. Chủ nghĩa Mác là gì?

Chủ nghĩa Mác – Lênin là một học thuyết khoa học và cách mạng, bởi nó phản ánh đúng quy luật khách quan vận động của lịch sử và đấu tranh xóa bỏ mọi hình thức nô dịch người, xây dựng một xã hội mà ở đó không còn người bóc lột người, người đàn áp người, người nô dịch người và sự tự do của mỗi người là điều kiện cho sự tự do của tất cả mọi người.

2. Triết học Mác – Lênin là gì?

Khái niệm triết học mác – lênin

Triết học Mác – Lênin là khoa học khái quát những quy luật chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy; đem lại cho con người thế giới quan và phương pháp luận đúng đắn, khoa học để nhận thức và cải tạo thế giới. Triết học Mác – Lênin với ba nội dung cơ bản là: Chủ nghĩa duy vật biện chứng; phép biện chứng duy vật và Chủ nghĩa duy vật lịch sử.

3. Nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin

Nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
Nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin

Nội dung cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin “là hệ thống quan điểm và học thuyết” khoa học của C.Mác, Ph.Ănghen và sự phát triển của V.I.Lênin.

Trong đó bao gồm: sự kế thừa và phát triển những giá trị của lịch sử tư tưởng nhân loại, trên cơ sở thực tiễn của thời đại; là thế giới quan, phương pháp luận phổ biến của nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng; là khoa học về sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng Nhân dân lao động khỏi chế độ áp bức, bóc lột và tiến tới giải phóng con người.

4. Chủ nghĩa Mác – Lênin do ai sáng lập?

Chủ nghĩa Mác – Lênin là hệ thống quan điểm và học thuyết khoa học về sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng nhân dân lao động khỏi chế độ áp bức, bóc lột, tiến tới thực hiện sự nghiệp giải phóng con người; học thuyết này được sáng lập bởi C. Mác, Ph. Ăngghen và được V.I. Lênin vận dụng và phát triển trong thực tiễn.

5. Chủ nghĩa Mác – Lênin gồm mấy bộ phận cấu thành?

Chủ nghĩa Mác – Lênin được cấu thành từ ba bộ phận lý luận cơ bản, đó là: Triết học Mác – Lênin, Kinh tế chính trị học Mác – Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học.

​Chủ nghĩa Mác – Lênin được cấu thành từ ba bộ phận cơ bản, có mối quan hệ biện chứng, không tách rời nhau, mà thống nhất thành một hệ thống.

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

    Back to top button