Thủ Thuật

Đơn đề nghị cấp giấy đi đường mới nhất

Tải về

Đơn đề nghị cấp giấy đi đường là một phần không thể thiếu trong Hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy xác nhận đi đường cho doanh nghiệp, công ty. Nội dung chi tiết Giấy đề nghị cấp giấy đi đường cho cá nhân, công văn đề nghị cấp giấy đi đường cho công ty, doanh nghiệp mời các bạn tham khảo.

1. Công văn đề nghị cấp giấy đi đường cho doanh nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….., ngày … tháng … năm 2021

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY ĐI ĐƯỜNG

(Sử dụng trong thời gian giãn cách xã hội)

Kính gửi:…………………….

Căn cứ chỉ đạo ………… về việc Cấp Giấy đi đường nhận diện bằng mã QR-Code cho người tham gia giao thông trong thời gian giãn cách xã hội.

Để bảo đảm duy trì sản xuất, Công ty ……………………………………….., ngành nghề sản xuất……………………………do ông (bà)………………………………….chức vụ………………………làm đại diện, địa chỉ tại số……….., đường……………..ấp (khóm)……………………,xã (phường, thị trấn)………………………., điện thoại liên hệ (Cố định: …………., di động:…………………) có yêu cầu sử dụng………………lao động để làm việc theo phương thức 3 tại chổ “1 cung đường 2 điểm đến”.

Nay doanh nghiệp chúng tôi có yêu cầu cấp giấy đi đường cho người lao động theo thông tin dưới đây:

TT Họ và tên (1) Số ĐT (2) Chức vụ(3) Số CMND (4) Địa chỉ nhà (5) Địa chỉ cơ quan (6) Thời gian di chuyển trên đường (7) Cung đường đi (8)
1 Nguyễn Văn A 0919… Giám đốc 01234…
2
..

Tổng cộng danh sách có………người

Cơ quan/đơn vị cam kết các thông tin đính kèm Công văn này đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trong trường hợp có cán bộ, nhân viên của chúng tôi sử dụng Giấy đi đường được sai mục đích.

Người lập biểu

(Ký ghi rõ họ và tên)

GIÁM ĐỐC/PHÓ GIÁM ĐỐC…

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

Nguyễn Văn A

Nguyễn Văn B

(7) Ghi rõ thời gian di chuyển bên ngoài: Ví dụ:

Sáng: đi lúc 6g30 đến 7g30 về lúc 11g đến 12g; Chiều: đi lúc 12g30 đến 13g30, về lúc 16g30 đến 17g30. Từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần.

2. Công văn đề nghị cấp giấy đi đường mới

TÊN ĐƠN VỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v đề nghị cấp Giấy đi đường tham gia giao thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh …, ngày …. tháng 09 năm 2021

Kính gửi: Công An Quận …….

Thông tin đơn vị:

– Tên Công ty: Công Ty ………………………

– Giấy chứng ĐKDN, HKD: …………………

– Địa chỉ DN, HKD: …………………………….

– Cấp lần đầu, ngày tháng năm: ……………, thay đổi lần thứ 2, ngày … tháng … năm …, nơi cấp: …………………………..

– Người đại diện pháp luật: ………………………….

– Người liên hệ: Ông (bà) ………….. SĐT: ………. Email: ………..

Căn cứ công văn số 2800/UBND-VX ngày 21 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội;

Đơn vị có các nhân viên thuộc đối tượng quy định tại mục số 12 của Phụ nhân lục 1 công văn số 2800/UBND – VX ngày 21 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Nay đơn vị đề nghị Ủy ban nhân dân Quận …… cấp Giấy đi đường tham gia lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố cho số lượng … người là nhân viên thuộc đối tượng tại mục số 12 theo Quyết định số 2800/UBND-VX ngày 21 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (chi tiết theo danh sách đính kèm).

Đơn vị cam kết kê khai các thông tin nêu trên đúng sự thật và sử dụng Giấy đi đường đúng mục đích./.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)

Chú ý:

– Đơn đề nghị bằng file PDF và danh sách nhân viên bằng file Excel gửi về Ủy ban nhân dân Quận 10 (thông qua Phòng Kinh tế), liên hệ ông Hồ Đắc Tuấn – Chuyên viên Phòng Kinh tế Quận 10; Số điện thoại: 0934903127; địa chỉ hộp thư điện tử: [email protected]/.

– Đối tượng là nhân viên giao hàng của doanh nghiệp, hộ kinh doanh có trụ sở chính hoạt động trên địa bàn Quận 10 thuộc danh mục số 12 theo Quyết định số 2800/UBND-VX ngày 21 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội).

3. Đơn đề nghị cấp giấy đi đường QR Code cá nhân đúng quy định

Đơn đề nghị cấp giấy đi đường cá nhân

Nội dung chi tiết Mẫu văn bản đề nghị cấp giấy đi đường mới như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—— o0o ——

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 
V/v: Cấp giấy đi đường mẫu mới

Kính gửi: Công an Phường ………………

Tôi tên là: ………………………………… Giới tính:……………….

Ngày sinh:………………………………..

Số CMTND/CCCD:  ……………………….. Cấp ngày: ……………….Nơi cấp……………..

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………

Nơi ở hiện tại: ………………………………………..

Điện thoại: ………………………………………………………

Nơi làm việc:……………………………………………………

Theo quy định mới về cấp giấy đi đường từ ngày 6/9 và đã tham khảo nội dung 6 nhóm đối tượng được cấp giấy đi đường ở Hà Nội của Công an Thành Phố Hà Nội quy định. Xét thấy, bản thân tôi thuộc đối tượng nhóm …………… Cụ thể là (nếu mô tả nhóm đối tượng tương ứng với bản thân)

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

Do yêu cầu công việc, trách nhiệm công dân cũng như bản thân thuộc trường hợp được cấp giấy đi đường hợp lệ nên tôi mong muốn được Cấp giấy đi đường QR Code mẫu mới của Thành phố Hà Nội.

Kính mong cơ quan/ đơn vị/ cá nhân có thẩm quyền xem xét đơn đề nghị và giải quyết sớm cho tôi.

Tôi xin cam đoan những thông tin trên hoàn toàn đúng sự thật, nếu có gì sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền và trước pháp luật.

Tôi xin cảm ơn!

Tài liệu có gửi kèm theo:

– ……………………..

– …………………

Người làm đơn đề nghị

(Ký và ghi họ tên)

4. Đơn đề nghị cấp giấy đi đường cho cá nhân mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY ĐI ĐƯỜNG
(Sử dụng trong thời gian giãn cách xã hội)

Kính gửi:…………………………………………………………….

Họ tên (ghi chữ in hoa):…………………………….

Địa chỉ thường trú:…………………………..

Địa chỉ tạm trú:………………..

Số CMND:……….. Ngày cấp:……………… Nơi cấp:……………….

Số điện thoại cố định: ………………….Số ĐTDĐ:……………………….

Hiện đang làm việc tại (nếu có): ………………………………………….

Chức danh/chức vụ (nếu có):………………………………..

Địa chỉ cơ quan (nếu có):………………………..

Điện thoại liên lạc cơ quan (nếu có):………………………

Lý do đề nghị cấp giấy đi đường:

……………………………………

* Ví dụ: Đi làm công việc thiết yếu hàng ngày/Đi lại bên ngoài để làm nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa đến những khách hàng đã đặt mua hàng trên Website Công ty……

Cung đường đi:……………………………………………………………………

Thời gian đi……………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu có gì sai trái tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)

5. Mẫu Công văn đề nghị cấp giấy đi đường công ty, doanh nghiệp

Công văn đề nghị cấp giấy đi đường công ty, doanh nghiệp
Giấy đăng ký, Công văn Công văn đề nghị cấp giấy đi đường doanh nghiệp

CÔNG TY…………

_______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—— o0o ——

Số: ……/CV-……… Hà Nội, ngày … tháng 09 năm 2021.

CÔNG VĂN 
ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Kính gửi: Công an Phường ………………

Tên doanh nghiệp: Công ty …………………………………

Website: ………………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp: ………………………………………..

Điện thoại: ………………………………………………………

Công ty ……………….. là hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực ……. với hơn …… năm kinh nghiệm và uy tín tại thị trường Việt Nam, là …………..(Ví dụ: một trong những doanh nghiệp kinh doanh các sản phẩm thiết yếu và sản phẩm y tế phòng chống dịch COVID-19/Công ty thuộc lĩnh vực dịch vụ công thiết yếu/….). Công ty đã được Sở Công thương công bố thuộc danh sách công ty kinh doanh mặt hàng thiết yếu trên website của Sở Công thương: http://congthuong.hanoi.gov.vn/

Với mong muốn được chung tay cùng Thành phố vượt qua giai đoạn khó khăn này, chúng tôi kính đề nghị Công an Phường …………….. xem xét cho đơn vị được cấp giấy đi đường để công ty chúng tôi có đủ điều kiện duy trì hoạt động một cách an toàn, nhằm cung cấp những mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống và sức khỏe cho người dân trong thời gian giãn cách để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Quý cơ quan vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

Họ và tên: ……………………..

Điện thoại: ………………………

Email: …………………………….

Chân thành cảm ơn!

ĐẠI DIỆN CÔNG TY
(Đóng dấu, ký và ghi rõ)

6. Mẫu Giấy đăng ký cấp giấy đi đường cho doanh nghiệp

CÔNG TY ……

_______________

Số: ……./….-.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—— o0o ——

Hà Nội, ngày … tháng 09 năm 2021.

ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Phường …………….

Tên doanh nghiệp: Công ty …………………………

Website: …………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………..

Mã số doanh nghiệp: ………………………………..

Điện thoại: ……………………………………………..

– Căn cứ Chỉ thị 20/CT-UBND Hà Nội ngày 03/09/2021 về việc tăng cường biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

– Căn cứ Công văn số 2601/VPCP-KGVX ngày 03/04/2020 về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về phòng, chống dịch COVID-19 của Thủ tướng.

Danh sách doanh nghiệp hoạt động dịch vụ công ích thiết yếu bao gồm nhà máy, cơ sở sản xuất, công trình giao thông, xây dựng; cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu như lương thực, thực phẩm, dược phẩm, xăng dầu, điện, nước, nhiên liệu….

Công ty ……………… là doanh nghiệp kinh doanh hoạt động dịch vụ công ích thiết yếu. Công ty đã được Sở Công thương công bố trong danh sách công ty kinh doanh mặt hàng thiết yếu trên website của Sở Công thương: http://congthuong.hanoi.gov.vn, kinh doanh các mặt hàng thiết yếu là ……………………………..

Như vậy, Công ty …………………… thuộc nhóm 6 trong 6 nhóm được cấp giấy đi đường từ ngày 06/09/2021 của Công an TP Hà Nội: Các tổ chức, cá nhân và các trường hợp cấp thiết khác phục vụ thực hiện các hoạt động công vụ, công ích thiết yếu.

Kính đề nghị Ủy ban nhân dân Phường ……………… xem xét việc cấp giấy đi đường để tạo điều kiện cho Công ty ……….. đủ điều kiện hoạt động và chung tay cùng Thành phố Hà Nội Chống dịch COVID-19.

Quý cơ quan vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

Họ và tên: …… – Điện thoại: …………. – Email: ……………

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

Lưu ý: Ba Mẫu đơn đề nghị cấp giấy đi đường từ 6/9 trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, các bạn nên chỉnh sửa đề phù hợp với tình hình thực tế của bản thân/ngành nghề công ty.

7. Quy trình tiếp nhận, xét duyệt và cấp giấy đi đường ở Hà Nội từ 6/9

Theo hướng dẫn của Công an TP Hà Nội:

Đối với các tổ chức, doanh nghiệp

Cấp giấy đi đường ở Hà Nội

Để được cấp giấy đi đường có nhận diện, các tổ chức/doanh nghiệp đăng ký thông tin qua Cảnh sát khu vực; cán bộ xã/phường/thị trấn tiếp nhận thông tin được thẩm định từ Cảnh sát khu vực và nhập đăng ký của tổ chức/doanh nghiệp. Hệ thống gửi email xác nhận trả về tổ chức/doanh nghiệp. Tổ chức/doanh nghiệp gửi email danh sách cán bộ/công nhân viên và đính kèm tài liệu liên quan theo quy định.

Cán bộ xã/phường/thị trấn duyệt hoặc từ chối duyệt danh sách (trường hợp không được duyệt hệ thống sẽ gửi email thông báo lại cho tổ chức/doanh nghiệp). Sau đó, cán bộ xã/phường/thị trấn gửi lại giấy đi đường được duyệt cho Công an xã/phường/thị trấn đóng dấu xác nhận.

Cảnh sát khu vực sẽ gửi lại giấy đi đường đã được duyệt, đóng dấu cho tổ chức/doanh nghiệp cấp, phát cho cán bộ/công nhân viên.

Đối với các cá nhân

Cấp giấy đi đường ở Hà Nội

Để được cấp giấy đi đường, người dân đăng ký với Cảnh sát khu vực của xã/phường/thị trấn nơi cư trú. Cảnh sát khu vực tiếp nhận, thẩm định lại thông tin và gửi danh sách cho cán bộ xã/phường/thị trấn để xét duyệt hoặc từ chối duyệt. Cán bộ xã/phường/thị trấn gửi lại giấy đi đường được duyệt cho Công an xã/phường/thị trấn đóng dấu xác nhận. Sau đó, Cảnh sát khu vực sẽ gửi lại giấy đi đường đã được duyệt, đóng dấu cho cá nhân theo địa bàn quản lý.

Đối với các hộ gia đình cấp thẻ đi chợ/siêu thị

Cấp giấy đi đường ở Hà Nội

Cảnh sát khu vực lập danh sách các hộ gia đình theo địa bàn xã/phường/thị trấn quản lý; gửi danh sách cho cán bộ xã/phường/thị trấn để xét duyệt hoặc từ chối duyệt. Cán bộ xã/phường/thị trấn gửi lại thẻ đi chợ siêu thị được duyệt cho Công an xã/phường/thị trấn đóng dấu xác nhận. Cảnh sát khu vực sẽ gửi lại thẻ đi chợ/siêu thị đã được duyệt, đóng dấu cho đại diện hộ gia đình theo địa bàn quản lý.

Trên đây là Đơn đề nghị cấp giấy đi đường mới nhất, kèm theo Hướng dẫn cấp giấy đi đường Hà Nội từ 6/9 của CA Thành Phố ngoài ra các bạn có thể tham khảo một số thông tin liên quan trong mục Biểu mẫu, Tài liệu, Hỏi đáp pháp luật như là:

    Các bạn có thể tải Đơn đề nghị cấp giấy đi đường mới doc hoặc pdf để tham khảo nội dung.

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

    Back to top button