Giáo Dục

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 21: Công thức phân tử hợp chất hữu cơ

Bài tập trắc nghiệm Hóa 11

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 21: Công thức phân tử hợp chất hữu cơ với các câu hỏi lý thuyết, bài tập trắc nghiệm được xây dựng khoa học, bám sát nội dung trọng tâm của bài, giúp học sinh ôn luyện nâng cao kết quả học tập môn Hóa của bản thân.

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 21: Công thức phân tử hợp chất hữu cơ

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 20: Mở đầu về hóa học hữu cơ

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 22: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

Hóa học 11 Bài 21: Công thức phân tử hợp chất hữu cơ

Câu 1: Tỉ khối hơi cuả chất X so với hiđro bằng 44. Phân tử khối của X là

A. 44

B. 46

C. 22

D. 88.

Câu 2: Thể tích của 1,5 gam chất X bằng thể tích của 0,8 gam khí oxi (đktc cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Phân tử khối của X là

A. 60

B. 30

C. 120

D. 32.

Câu 3: Hợp chất X có công thức đơn giản nhất là CH2O tỉ khối hơi của X so với hiđro bằng 30. Công thức phân tử của X là

A. CH2O

B. C2H4O2

C. C3H6O2

D. C4H8O2.

Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam hợp chất hữu cơ X (C, H, O). Thu được 4,48 lít CO2 (đktc) và 3,6 gam H2O. Biết tỉ khối của X so với CO2 bằng 2. Công thức phân tử của X là

A. C5H12O

B. C2H4O

C. C3H4O3

D. C4H8O2.

Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam hợp chất hữu cơ X (C, H, O). Thu được 6,72 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. Khi hóa hơi 1,85 gam X, thu được thể tích bằng với thể tích của 0,7 gam N2 cùng nhiệt độ, áp suất. Xác định công thức phân tử của X.

A. C5H10O

B. C3H6O2

C. C2H2O3

D. C3H6O.

Câu 6: Hợp chất hữu cơ X (C, H, O N) có công thức trùng với công thức đơn giản nhất, đốt cháy hoàn toàn 7,5 gam X, thu được 4,48 lít CO2; 1,12 lít N2 (các khí đều đo (đktc)) và 4,5 gam H2O. Số nguyên tử hiđro trong một phân tử X là

A. 7

B. 6

C. 5

D. 9.

Câu 7: Kết quả phân tích nguyên tố hợp chất X cho biết %mc = 54,54% ; %mH = 9,09% còn lại là oxi. Tỉ khối hơi của X so với CO2 bằng 2. Công thức phân tử của X là

A. C5H12O

B. C2H4O

C. C3H4O3

D. C4H8O2.

Câu 8: Khi đốt 1 lít khí X cần 6 lít O2 thu dược 4 lít CO2 và 5 lít hơi H2O (có thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Công thức phân tử của X là

A. C4H10

B. C4H8O2

C. C4H10O2

D. C3H8O

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 11

1. D 2. A 3. B 4. D 5. B 6. C 7. D 8. A

Câu 3:

CTPT của X là (CHO)n hay CnH2nOn

MX = 30.2 = 60 => (12 + 2.1 + 16)n = 60 => n = 2 => CTPT là C2H4O2

Câu 4:

Đặt CTPT của X là CxHyOz

MX = 2.44 = 88;

nCO2 = 0,2 mol

nH2O = 0,2 mol

nX = 0,05 mol

Bảo toàn nguyên tố C: 0,05x = 0,2 => x = 4

Bảo toàn nguyên tố H: 0,05y = 2.0,2 => y = 8

12.4 + 8.1 + 16z = 88 => z = 2 => CTPT: C4H8O2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button