Giáo Dục

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 27: Luyện tập Ankan và Xicloankan

Bài tập trắc nghiệm Hóa 11

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 27: Luyện tập Ankan và Xicloankan là tài liệu tham khảo hữu ích do website biên soan, với bộ câu hỏi và bài tập trắc nghiệm được xây dựng bám sát lý thuyết bài học đồng thời kết hợp cùng kiến thức nâng cao môn Hóa.

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 27: Luyện tập Ankan và Xicloankan

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 26: Xicloankan

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 28: Bài thực hành 3: Phân tích định tính nguyên tố. Điều chế và tính chất của metan

Hóa học 11 Bài 27: Luyện tập Ankan và Xicloankan

Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít hỗn hợp X (đktc) gồm CH4, C2H6 và C3H8 thu được 4,48 lit khí CO2 (đktc) và m gam H2O. Giá trị của V là

A. 1,8

B. 3,6

C. 5,4

D. 7,2.

Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn 6 gam hỗn hợp X gồm hai ankan cần hết 15,68 lít O2 (đktc). Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào nước vôi trong dư, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 40,0

B. 37,5

C. 20,0

D. 30,0.

Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hiđrocacbon X. Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ba(OH)2 (dư) tạo ra 29,55 gam kết tủa, dung dịch sau phản ứng có khối lượng giảm 19,35 gam so với dung dịch Ba(OH)2 ban đầu. Công thức phân tử X là

A. C3H6

B. C2H6

C. C3H4

D. C3H8.

Câu 4: Hỗn hợp khí X gồm etan và propan. Đốt cháy hoàn toàn X, thu được 7,84 lít CO2 (đktc) và 9 gam H2O. Thành phần phần trăm theo khối lượng của etan trong X là

A. 66,67%

B. 57,69

C. 25,42%

D. 40,54%.

Câu 5: Clo hóa ankan X theo tỉ lệ mol 1 : 1 tạo sản phẩm dẫn xuất monoclo có thành phần khối lượng clo là 38,378%. Công thức phân tử của X là

A. C4H10

B. C3H8

C. C3H6

D. C2H6.

Câu 6: Khí clo hóa hoàn toàn ankan X thu được chất hữu cơ Y có khối lượng phân tử lớn hơn khối lượng phân tử của X là 138. Ankan X là

A. CH4

B. C2H6

C. C3H8

D. C4H10.

Câu 7: Khi crackinh hoàn toàn có một thể tích ankan X thu được ba thể tích hỗn hợp Y (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất); tỉ khối của Y so với H2 bằng 12. Công thức phân tử của X là

A. C6H14

B. C3H8

C. C4H10

D. C5H12.

Câu 8: Nung một lượng butan trong bình kín (có xúc tác thích hợp) thu được hỗn hợp X gồm ankan và anken. Tỉ khối của X so với khí hiđro là 21,75. Thành phần phần trăm thể tích của butan trong X là

A. 25,00

B. 66,67

C. 50,00

D. 33,33.

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 11

1. C 2. A 3. D 4. B 5. A 6. A 7. D 8. C

Câu 1:

nX = 0,1 mol; nCO2 = 0,2 mol

nX = nH2O – nCO2 => nH2O = 0,3 mol

→ m = 0,3.18 = 5,4 (gam)

Câu 3:

nC = nCO2 = nBaCO3 = 0,15 mol

mgiảm = mBaCO3 – (mCO2 + mH2O) = 19,35

=> mCO2 + mH2O = 10,2 g

mH2O = 10,2 – 0,15.44 = 3,6 (gam) → nH2O = 0,2 mol; => nH = 0,4 mol

nC : nH = 0,15 : 0,4 = 3 : 8 → CTPT: C3H8

Câu 5:

CnH2n+2 + Cl2 → CnH2n+1Cl + HCl

→ CTPT: C4H10

Câu 6:

CnHm + mCl2 → CnClm + mHCl

→ 35,5m – m = 138 → m = 4 → CTPT: CH4

Câu 7:

MY = 12.2 = 24

BTKL: mX = mY → nX.MX = nY.MY → nX.MX = (3nX).MY

→ MX = 3MY = 3.24 = 72 (C5H12)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button