Giáo Dục

Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 17

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 11

Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 17 là tài liệu tham khảo hữu ích, hỗ trợ học sinh trong quá trình ôn luyện cũng như nâng cao kết quả học tập lớp 11.

Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 17

Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 16

Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 18

Bài tập Sinh học 11 bài 17: Hô hấp ở động vật

Câu 1. Điều không đúng với hiệu quả trao đổi khí ở động vật là

A. Có sự lưu thông tạo ra sự cân bằng về nồng độ O2 và CO2 để các khí đó khuếch tán qua bề mặt trao đổi khí.

B. Có sự lưu thông tạo ra sự chênh lệch về nồng độ O2 và CO2 để các khí đó khuếch tán qua bề mặt trao đổi khí

C. Bề mặt trao đổi khí mỏng và ẩm ướt, giúp O2 và CO2 dễ dàng khuếch tán quá

D. Bề mặt trao đổi khí rộng, có nhiều mao mạch và máu có sắc tố hô hấp

Câu 2. Xét các loài sinh vật sau:

(1) tôm (2) cua (3) châu chấu

(4) trai (5) giun đất (6) ốc

Những loài nào hô hấp bằng mang?

A. (1), (2), (3) và (5)

B. (4) và (5)

C. (1), (2), (4) và (6)

D. (3), (4), (5) và (6)

Câu 3. Côn trùng hô hấp

A. Bằng hệ thống ống khí

B. Bằng mang

C. Bằng phổi

D. Qua bề mặt cơ thể

Câu 4. Hô hấp ngoài là quá trình trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường sống thông qua bề mặt trao đổi khí ở

A. Mang

B. Bề mặt toàn cơ thể

C. Phổi

D. Các cơ quan hô hấp như phổi, da, mang,…

Câu 5. Điều không đúng với đặc điểm của giun đất thích ứng với sự trao đổi khí là

A. Tỉ lệ giữa thể tích cơ thể và diện tích bề mặt cơ thể khá lớn

B. Da luôn ẩm giúp các khí dễ dàng khuếch tán qua

C. Dưới da có nhiều mao mạch và có sắc tố hô hấp

D. Tỉ lệ giữa diện tích bề mặt cơ thể và thể tích cơ thể (s/v) khá lớn

Câu 6. Động vật đơn bào hay đa bào có tổ chức thấp (ruột khoang, giun tròn, giun dẹp) hô hấp

A. Bằng mang

B. Bằng phổi

C. Bằng hệ thống ống khí

D. Qua bề mặt cơ thể

Câu 7. Điều không đúng với sự trao đổi khí qua da của giun đất là quá trình

A. Khuếch tán O2 và CO2 qua da do có sự chênh lệc về phân áp giữa O2 và CO2

B. Chuyển hóa bên trong cơ thể luôn tiêu thụ O2 làm cho phân áp O2 trong cơ thể luôn thấp hơn bên ngoài

C. Chuyển hóa bên trong cơ thể luôn tạo ra CO2 làm cho phân áp CO2 bên trong tế bào luôn cao hơn bên ngoài

D. Khuếch tán O2 và CO2 qua da do có sự cân bằng về phân áp O2 và CO2

Câu 8. Ở cá, khi thở ra thì miệng ngậm lại, nền khoang miệng

A. Nâng lên, diềm nắp mang mở ra

B. Nâng lên, diềm nắp mang đóng lại

C. Hạ xuống, diềm nắp mang mở ra

D. Hạ xuống, diềm nắp mang đóng lại

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 11

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án A C A D A D D A

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button