Giáo Dục

Trắc nghiệm Vật lý lớp 11 bài 24

Bài tập trắc nghiệm Vật lí 11

Trắc nghiệm Vật lý lớp 11 bài 24 do website sưu tầm và đăng tải, với các câu hỏi lý thuyết kết hợp cùng bài tập trắc nghiệm Lý bám sát nội dung trọng tâm bài học cũng như kiến thức mở rộng nâng cao.

Trắc nghiệm Vật lý lớp 11 bài 24

Trắc nghiệm Vật lý lớp 11 bài 23 (Tiết 2)

Trắc nghiệm Vật lý lớp 11 bài 25

Bài tập Vật lý 11 bài 24: Suất điện động cảm ứng

Câu 1. Phát biểu nào sau đây không đúng?

Suất điện động cảm ứng trong một mạch

A. Có thể tồn tại mà không sinh ra dòng điện cảm ứng trong mạch đó

B. Chỉ xuất hiện khi có từ thông qua mạch

C. Tỉ lệ với tốc độ biến thiên từ thông qua mạch

D. Chỉ xuất hiện khi có sự biến thiên từ thông qua mạch

Câu 2. Suất điện động cảm ứng trong mạch tỉ lệ với

A. Độ lớn của từ thông qua mạch

B. Tốc độ biến thiên của từ thông qua mạch

C. Độ lớn của cảm ứng từ

D. Thời giân xảy ra sự biến thiên từ thông qua mạch

Câu 3. Đại lượng ∆φ/∆t được gọi là

A. Tốc độ biến thiên của từ thông

B. Lượng từ thông đi qua diện tích S

C. Suất điện động cảm ứng

D. Độ biến thiên của từ thông

Câu 4. Khi cho nam châm chuyển động qua một mạch kín, trong mạch xuất hiện dòng điện cảm ứng. Điện năng của dòng điện được chuyển hoá từ

A. Hoá năng

B. Quang năng

C. Cơ năng

D. Nhiệt năng

Câu 5. Một nam châm thẳng có từ trường hướng vào lòng ống dây. Trong trường hợp nào dưới đây suất điện động trong ống dây lớn nhất?

A. Nam châm tiến lại gần ống dây với tốc độ v

B. Ống dây tiến lại gần nam châm với tốc đọ v

C. Nam châm và ống dây tiến ra xa với tốc độ v

D. Nam châm và ống dây tiến lại gần nhau với tốc độ v

Câu 6. Một khung dây dẫn diện tích S đặt vuông góc với đường sức của từ trường đều có cảm ứng từ B. Nếu trong 2s cảm ứng từ giảm đi một nửa thì suất điện động cảm ứng trong khung có độ lớn là:

A. ec = BS

B. ec = BS/2

C. ec = BS/4

D. ec = 2BS

Câu 7. Một khung dây phẳng, diện tích 20cm2, gồm 10 vòng dây đặt trong từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ B = 2.10-4T, góc giữa và vecto pháp tuyến của mặt phẳng khung dây là 600. Làm cho từ trường giảm đều về 0 trong thời gian 0,01s. Độ lớn của suất điện động cảm ứng sinh ra trong khung dây là

A. 2.10-2V

B. 2.10-4V

C. 2V

D. 2.10-6V

Câu 8. Khi từ trường qua một cuộn dây gồm 100 vòng dây biến thiên, suất điện động cảm ứng xuất hiện trên mỗi vòng dây là 0,02mV. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trên cuộn dây có giá trị là

A. 2mV

B. 0,2mV

C. 20mV

D. 2V

Câu 9. Một khung dây dẫn tròn có diện tích 60cm2, đặt trong từ trường đều. Góc giữa và mặt phẳng khung dây là 300. Trong thời gian 0,01s từ trường tăng đều từ 0 lên 0,02T suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây có độ lớn là 0,6V. Khung dây trên gồm

A. 173 vòng

B. 1732 vòng

C. 100 vòng

D. 1000 vòng

Câu 10: Quan hệ giữa suất điện động cảm ứng và định luật Len-xơ:

A. Nếu Φ tăng thì eC < 0: chiều của suất điện động cảm ứng (chiều của dòng điện cảm ứng) ngược chiều với chiều của mạch.

B. Nếu Φ tăng thì eC < 0: chiều của suất điện động cảm ứng (chiều của dòng điện cảm ứng) cùng chiều với chiều của mạch.

C. Nếu Φ giảm thì eC < 0: chiều của suất điện động cảm ứng (chiều của dòng điện cảm ứng) ngược chiều với chiều của mạch.

D. Nếu Φ giảm thì eC > 0: chiều của suất điện động cảm ứng (chiều của dòng điện cảm ứng) ngược chiều với chiều của mạch.

Câu 11. Khi một mạch kín phẳng, quay xung quanh một trục nằm trong mặt phẳng chứa mạch trong một từ trường, thì suất điện động cảm ứng đối chiều một lần trong.

A. 1 vòng quay

B. 2 vòng quay

C. 1/2 vòng quay

D. 1/4 vòng quay

Câu 12. Một khung dây dẫn phẳng, diện tích 50cm2 gồm 20 vòng đặt trong 1 từ trường đều. Vectơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng khung dây góc 30o và có độ lớn 4.10−4T. Khi khung dây chuyển động tịnh tiến trong từ trường trong khoảng thời gian 0,1s. Tính suất điện động cảm ứng xuât hiện trong khung trong thời gian từ trường biến đổi.

A. eC = 0

B. eC = 0,5V

C. eC = 0,1V

D. eC = 1V

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 11

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Đáp án B B A C D C D A C A C A

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button